Nhiều hoạt động hướng về ngày Giỗ Quốc Tổ 2016 tại Đầm Sen